ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP WOONCENTRUM DE KRAKER

 

De Kraker N.V.

K.B.O. nr. 0423.583.261

Parklaan 8, 2300 TURNHOUT

TEL: 014/41.16.92

http://wooncentrumdekraker.be

U kan ons snel contacteren via het contactformulier op onze website

 

INLEIDING.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en n.v. De Kraker die worden afgesloten via de webshop van n.v. De Kraker. Door het plaatsen van een bestelling op onze webshop aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden integraal en onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door een persoon die bevoegd is om n.v. De Kraker te vertegenwoordigen.

Indien op een verzoek of mededeling van de klant desgevallend niet zou worden gereageerd, houdt dit in geen geval een aanvaarding door n.v. De Kraker in.

 

BESTELLING EN BETALING

 

 1. Wij trachten alle goederen op onze webshop zo realistisch mogelijk te omschrijven en weer te geven. Soms is het echter mogelijk dat er minieme verschillen zijn, bijvoorbeeld qua kleur. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk in geval van vergissingen en (druk-)fouten op de website. Wij trachten deze steeds zo snel mogelijk recht te zetten.
 2. Al onze prijzen worden uitgedrukt in euro’s.
 3. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Voorafgaand aan bestelling wordt een overzicht gegeven van de bestelde goederen en de voornaamste kenmerken van de bestelde goederen. Wij verzoeken  om deze goed na te zien vooraleer de bestelling te plaatsen.
 5. Voorafgaand aan bestelling wordt de totale prijs van de goederen weergegeven met inbegrip van alle belastingen. Extra vracht-, leverings- of portkosten en desgevallend andere kosten zijn niet inbegrepen in de totale goederenprijs en worden eveneens voorafgaand aan bestelling weergegeven.
 6. Bij plaatsing van een bestelling, erkent de klant uitdrukkelijk zijn verplichting tot betaling middels aanklikken van de button “bestellen en betalen”.
 7. Betaling gebeurt via de door ons beschikbaar gestelde beveiligde betaalmodule.
 8. Nadat betaling is ontvangen worden de goederen geleverd binnen een maximale termijn van dertig dagen.

 

LEVERING

 

 1. De door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering gebeurt bij ons ter plaatse aan het tarief van 0,00 €. Levering kan met inachtname van de specificiteit van de aangekochte goederen ook gebeuren via de post of bij de klant ter plaatse. Wij trachten te leveren in de ganse Benelux, doch met inachtname van de plaatselijke bijzonderheden inzake vervoer. Bij een andere levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering kan de leveringskost variëren. Hoe dan ook wordt de kost van levering voorafgaande aan bestelling weergegeven. Onze leveringstarieven gelden enkel voor normale omstandigheden bij levering op gelijkvloers.
 2. Pakketten kunnen worden geleverd door een pakketdienst of een externe transportfirma naargelang afmetingen en gewicht. Indien er een ladderlift dient aanwezig te zijn, dient dit bij de bestelling te worden opgegeven. Bij gebreke aan correcte opgave bij de bestelling vallen desgevallende meerkosten ten laste van de klant.
 3. Accesoires worden vanaf een aankoopbedrag van minstens 75,00 € gratis verstuurd. Voor omvangrijkere artikelen bedraagt de leverkost bij de klant ter plaatse in normale omstandigheden bij levering op het gelijkvloers 75,00 €.
 4. Indien zou blijken dat geen levering mogelijk is in normale omstandigheden behouden wij ons het recht voor  extra leveringskosten in rekening te brengen of, ingeval de levering onmogelijk is zonder veel overlast, af te zien van de overeenkomst waarbij de reeds gemaakte kosten ten laste van de klant zijn.
 5. De overdracht van eigendom en risico gebeurt op het ogenblik van levering. Wij vragen om geleverde goederen correct te bewaren en te beschermen. Bij gebreke hieraan kunnen wij weigeren om goederen terug te nemen of te ruilen indien de klant zich zou willen beroepen op zijn herroepingsrecht of andere wettelijke rechten.
 6. Wij trachten U zo goed mogelijk te informeren omtrent onze levertermijnen. Onze levertermijnen zijn echter indicatief en betreffen werkweken die geen rekening houden met verlofperiodes.

 

 

KLACHTEN

 

 1. Klachten dienen gemeld via het contactformulier op onze website en binnen zeven dagen na levering. 
 2. Klachten dienen een nauwkeurige omschrijving van het probleem te bevatten alsmede het bestelnummer of het factuurnummer.

 

 

HERROEPING DOOR DE CONSUMENT

 

 1. Onderhavige bepalingen zijn enkel van toepassing op consumenten, dit zijn alle natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen
 2. De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan hieronder vermeld. Deze termijn begint te lopen op het ogenblik van levering of, indien in dezelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld die afzonderlijk worden geleverd, op het ogenblik van levering van het laatste goed of, indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, op het ogenblik waarop de laatste zending of het laatste onderdeel wordt geleverd.
 3. Er is geen recht van herroeping:

-        indien de bestelde goederen vervaardigd zijn volgens specificaties van de consument, bijvoorbeeld een specifieke zetelformatie op bestelling,…

-        indien de bestelde goederen op maat gemaakt zijn, bijvoorbeeld een werkblad op maat,…

-        indien de bestelde goederen  bederfelijk zijn, bijvoorbeeld planten,...

-        indien de bestelde goederen niet kunnen worden teruggenomen omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne, bijvoorbeeld matrassen, bedlinnen, hoofdkussens, matrasbeschermers, matrashoezen, plaids, dekens,…

-        in alle andere door de wet voorziene gevallen waarin er geen recht van herroeping is.

 1. Het recht van herroeping door de consument dient te worden uitgeoefend middels het herroepingsformulier dat op onze website beschikbaar is en waarvan eveneens een exemplaar gehecht is aan onderhavige voorwaarden. Ingeval van herroeping  delen wij U onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.
 2. Bij herroeping worden alle desbetreffende ontvangen betalingen van de consument vergoed inclusief de leveringskosten in zoverre de consument niet uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. De terugbetaling geschiedt ten laatste binnen de veertien dagen nadat de goederen terug in ons bezit werden gesteld door de consument of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Na herroeping door de consument dienen de goederen onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen aan ons teruggezonden of overhandigd te worden. Het risico en de kosten van terugzending zijn ten laste van de consument. De goederen dienen hierbij in de oorspronkelijke ongeopende verpakking te zijn en in volledig oorspronkelijke, ongeschonden en ongebruikte staat. Elke beschadiging of welke waardevermindering dan ook zal in aftrok worden gebracht van de terugbetaalde bedragen.
 4. Onder meer en niet limitatief leiden volgende zaken tot waardevermindering van de geretourneerde goederen: beschadigde originele verpakking, andere verpakking, stickers op originele verpakking (uitgezonderd deze eigen aan de verzending van het product), het schrijven op originele verpakking, verscheurde en/of ontbrekende folie, viezigheid en/of krassen op het product, ontbrekende en/of kapotte piepschuim in verpakking, ontbrekende onderdelen van het product, reeds gemonteerde en al of niet terug gedemonteerde producten, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen of beschadigingen toegebracht  aan het product.
 5. Er is hoe dan ook geen recht van herroeping indien de goederen dermate beschadigd zijn dat verdere verkoop niet meer mogelijk is.
 6. Na ontvangst van de geretourneerde goederen worden deze door ons zo snel mogelijk onderworpen aan een kwaliteitscontrole waarna wij de koper gemotiveerd berichten over het exacte bedrag van terugbetaling.

 

GARANTIES

 

 1. Al onze verkopen geschieden onder de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Een extra commerciële garantie wordt enkel gegeven indien dit uitdrukkelijk voorafgaand aan verkoop als zodanig wordt vermeld.
 2. Onderhavige bepalingen omtrent de garantie zijn enkel van toepassing op consumenten, dit zijn alle natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Onder de wettelijke garantie ten aanzien van consumenten valt de non-conformiteit van het consumptiegoed, d.w.z. wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed en indien men hiervan geen kennis had op het ogenblik van verkoop.
 4. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.
 5. Indien een gebrek meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan wordt verondersteld dat het goed op het ogenblik van levering zonder gebrek was.
 6. Indien de consument een gebrek vaststelt, dient dit binnen de twee maanden aan ons te worden gemeld.
 7. De consument heeft het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed te eisen

in functie van wat mogelijk en redelijk is.

 1. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract te eisen.
 2. Als het om een klein gebrek gaat, kan de ontbinding van het contract niet worden geëist.
 3. De overige modaliteiten van onze service na verkoop zijn beschikbaar op onze website.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. De persoonsgegevens van klanten worden door ons uitsluitend verzameld en gebruikt voor opvolging van bestellingen, servicebeheer en orderbeheer.
 2. Enkel indien de klant voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijke geschreven toestemming geeft, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld marketingdoeleinden.
 3. De persoonsgegevens van de klant zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij als de klant voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijke geschreven toestemming geeft.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door de klant worden meegedeeld aan een betalingsinstelling in het kader van een betalingsoperatie. Alle betalingsinstellingen waarmee wordt samen gewerkt zijn wel gehouden om de wettelijke bepalingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.

GESCHILLEN

 

 1. Voor geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht toepasselijk.

 

 

 

 

  

  

 

 

 


 

BIJLAGE 2  Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

 

(Dit formulier invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

 

DE KRAKER N.V., 2300 TURNHOUT, Parklaan 8.

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

 

 

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Bij DE KRAKER vindt u

20.000m2 meubelen en decoratie

Elke zondag open

Gratis Parking