HERROEPING DOOR DE CONSUMENT

 

  1. Onderhavige bepalingen zijn enkel van toepassing op consumenten, dit zijn alle natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen
  2. De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan hieronder vermeld. Deze termijn begint te lopen op het ogenblik van levering of, indien in dezelfde bestelling meerdere goederen zijn besteld die afzonderlijk worden geleverd, op het ogenblik van levering van het laatste goed of, indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, op het ogenblik waarop de laatste zending of het laatste onderdeel wordt geleverd.
  3. Er is geen recht van herroeping:

-        indien de bestelde goederen vervaardigd zijn volgens specificaties van de consument, bijvoorbeeld een specifieke zetelformatie op bestelling,…

-        indien de bestelde goederen op maat gemaakt zijn, bijvoorbeeld een werkblad op maat,…

-        indien de bestelde goederen  bederfelijk zijn, bijvoorbeeld planten,...

-        indien de bestelde goederen niet kunnen worden teruggenomen omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne, bijvoorbeeld matrassen, bedlinnen, hoofdkussens, matrasbeschermers, matrashoezen, plaids, dekens,…

-        in alle andere door de wet voorziene gevallen waarin er geen recht van herroeping is.

  1. Het recht van herroeping door de consument dient te worden uitgeoefend middels het herroepingsformulier dat op onze website beschikbaar is en waarvan eveneens een exemplaar gehecht is aan onderhavige voorwaarden. Ingeval van herroeping  delen wij U onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.
  2. Bij herroeping worden alle desbetreffende ontvangen betalingen van de consument vergoed inclusief de leveringskosten in zoverre de consument niet uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. De terugbetaling geschiedt ten laatste binnen de veertien dagen nadat de goederen terug in ons bezit werden gesteld door de consument of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  3. Na herroeping door de consument dienen de goederen onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen aan ons teruggezonden of overhandigd te worden. Het risico en de kosten van terugzending zijn ten laste van de consument. De goederen dienen hierbij in de oorspronkelijke ongeopende verpakking te zijn en in volledig oorspronkelijke, ongeschonden en ongebruikte staat. Elke beschadiging of welke waardevermindering dan ook zal in aftrok worden gebracht van de terugbetaalde bedragen.
  4. Onder meer en niet limitatief leiden volgende zaken tot waardevermindering van de geretourneerde goederen: beschadigde originele verpakking, andere verpakking, stickers op originele verpakking (uitgezonderd deze eigen aan de verzending van het product), het schrijven op originele verpakking, verscheurde en/of ontbrekende folie, viezigheid en/of krassen op het product, ontbrekende en/of kapotte piepschuim in verpakking, ontbrekende onderdelen van het product, reeds gemonteerde en al of niet terug gedemonteerde producten, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen of beschadigingen toegebracht  aan het product.
  5. Er is hoe dan ook geen recht van herroeping indien de goederen dermate beschadigd zijn dat verdere verkoop niet meer mogelijk is.
  6. Na ontvangst van de geretourneerde goederen worden deze door ons zo snel mogelijk onderworpen aan een kwaliteitscontrole waarna wij de koper gemotiveerd berichten over het exacte bedrag van terugbetaling.


RETOURFORMULIER
Downloaden


Bij DE KRAKER vindt u

20.000m2 meubelen en decoratie

Elke zondag open

Gratis Parking